معرفی مرکز تحقیق و توسعه

معرفی مرکز تحقیق و توسعهشهرك فناوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي شمال شرق كشور با هدف ارتقاء سطح كيفيت واحدهاي توليدي و صنعتي و نيز افزايش توان رقابت پذيري آنها و

ورود به بازارهاي جهاني در مساحتي حدود 17 هكتار در شهر مشهد، جنب شهرك صنعتي توس فاز 2 تأسيس شده است.


متراژ كل بخش R&D: حدود 631/18 متر مربع

متراژ قطعات واگذارشده: 263/4 متر مربع

تعداد كل قطعات: 54 قطعه

تعداد قطعات واگذارشده: 16 قطعه


طرح هاي جديد و داراي نوآوري در محدوده صنعت غذا كه سبب خلق تكنولوژي هاي نوين مي شوند، در اولويت قرار خواهند گرفت.

زمين هاي اختصاص يافته به اين بخش بر اساس نيازسنجي كه از حدود 20 واحد R&D كارخانجات غذايي به عمل آمد، در مدول هاي 200 متري ديده شده

است؛ كه واحدها در آن اقدام به ساخت و ساز فضاهاي مورد نياز خود بر اساس ضوابط شهرك فناوري نموده و به امر تحقيق مشغول خواهند شد.

وجود آزمايشگاه مرجع صنايع غذايي، انكوباتورها، مركز خدمات فناوري و شركت هاي مشاوره مهندسي در تسريع اين روند مؤثر و مفيد به نظر مي رسند.

ادرس : خراسان رضوی ، مشهد ، كيلومتر 12 بزرگراه آسيايي ، جاده شهرك صنعتي توس ، شهرك فن‌آوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي شمال شرق كشور

تلفن : 82 - 5413981 (0513)

نمابر : 5413985 (0513)

نقشه