تعریف انکوباتور ها

تعریف انکوباتور ها

مراكز رشد يا انكوباتور زير ساختي است كه با در اختيار قرار دادن امكانات و خدمات سخت افزاري از يك سو هزينه هاي مؤسسات كوچك و نوپا را كاهش مي دهند و از سوي ديگر مشاوره هاي لازم مديريتي، حقوقي، فني، مالي و آموزشي را براي رشد بيشتر به آنها ارائه مي نمايد.

مركز رشد صنايع غذايي و بيوتكنولوژي شهرك فناوري يك مركز رشد تخصصي است كه بودجة آن از محل طرح ملي ايجاد شهركهاي فناوري وزارت صنايع و معادن و با هدف حمايت از نوآوري و كسب وكار كوچك تامين مي شود. در اين مكان، امكان پرورش ايده هاي مرتبط با صنايع غذايي وب بيوتكنولوژي و پرورش آنها تا تبديل شدن به شركتهاي كوچك و متوسط سودآور براي كارآفرينان، شركتهاي خصوصي نوپا،‌ واحدهاي تحقيقاتي و آزمايشگاهي وجود دارد.

ادرس : خراسان رضوی ، مشهد ، كيلومتر 12 بزرگراه آسيايي ، جاده شهرك صنعتي توس ، شهرك فن‌آوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي شمال شرق كشور

تلفن : 82 - 5413981 (0513)

نمابر : 5413985 (0513)

نقشه