ابلاغيه پيرامون رفع موانع توليد و ساماندهي واحدهاي توليدي واقع در محدوده ممنوعيت استقرار صنايع

سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴
ابلاغيه پيرامون رفع موانع توليد و ساماندهي واحدهاي توليدي واقع در محدوده ممنوعيت استقرار صنايعبر اساس دستور مقام محترم عالي وزارت صنايع ، صدور پروانه توليد براي محصول جديد ، افزايش ظرفيت، تغيير نوع توليد و يا توسعه اعم از همجوار يا غيرهمجوار براي واحهاي مستقر در شهرك ها و نواحي صنعتي مصوب و يا انتقال به شهرك ها و يا نواحي ، صنعتي از محدوده هاي مذكور براي دارندگان مجوز صنعتي (پروانه بهره برداري، كارت شناسايي كارگاه و گواهي فعاليت صنعتي) به داخل شهركها و يا نواحي صنعتي نياز به استعلام از سازمان محيط زيست نمي باشد.

ادرس : خراسان رضوی ، مشهد ، كيلومتر 12 بزرگراه آسيايي ، جاده شهرك صنعتي توس ، شهرك فن‌آوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي شمال شرق كشور

تلفن : 82 - 5413981 (0513)

نمابر : 5413985 (0513)

نقشه